Algemene voorwaarden van
Marking Marketing VOF

Versie juni 2024
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes de totstandkoming, de inhoud en nakoming van alle tussen Marking Amsterdam en opdrachtgevers en/of leveranciers te sluiten overeenkomsten. Afwijkingen hierop zijn alleen geldig als deze schriftelijk met beide partijen zijn overeengekomen.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80263283 op 6 juli 2024.
Bij vragen over deze voorwaarden zijn wij bereikbaar op:
E-mail: info@marking-amsterdam.com
Telefoon: +316 27330686
Adres: Frederik Hendrikstraat 67-hs, 1052 HL Amsterdam

A. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Opdrachtnemer: de te Amsterdam aan de Frederik Hendrikstraat 67-hs gevestigde VOF genaamd Marking Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordig door allen der vennoten: Margriet Hutting, Yessie Bijen en Jessie Smeding.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de Opdrachtnemer een opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst/contract (waaronder hostingcontracten) /abonnement/ opdracht tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever aangaande de te leveren dienst (inclusief, indien van toepassing, resultaten van diensten) of het te leveren product, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering van deze overeenkomst/contract/abonnement.
 4. Producten: alle zaken die het onderwerp zijn van een Overeenkomst die al dan niet voorlopig als tussen-, deel- , of eindresultaat van de Overeenkomst door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
 5. Diensten: alle dienstverlening die het onderwerp is van een Overeenkomst zoals, inclusief alle aanvullende en ondersteunende diensten op het gebied van online- en offline marketing.
 6. Service: alle service die het onderwerp is van een overeenkomst waaronder tevens het uitvoeren van service abonnementen.
 7. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van schriftelijk, wordt ook elektronische communicatie, waaronder e-mail, bedoeld, mits de identiteit van de afzender voldoende vaststaat.
 8. Prijs: de prijs voor de door Opdrachtnemer te leveren dienst of product met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen.
 9. Derden: Onder "derde partij" of "derden" wordt verstaan alle partijen die door de opdrachtnemer of opdrachtgever worden ingeschakeld voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Hieronder vallen onder andere, maar niet beperkt tot: onderaannemers, freelancers zonder samenwerkingsovereenkomst met Marking Amsterdam, freelancers met een samenwerkingsovereenkomst met Marking Amsterdam die geen dienstverband hebben bij Marking Amsterdam, en alle partijen of werknemers die door de opdrachtgever worden voorgesteld.

B. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, diensten, services, producten, adviezen, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen van Opdrachtnemer en alle daarbij horende handelsnamen, zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80263283.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever waarbij akkoord van de opdrachtgever zowel mondeling als schriftelijk voldaan kunnen worden.
 3. Door acceptatie van een aanbod van Opdrachtnemer voor het verrichten van werkzaamheden of de levering van (een) product(en), aanvaardt de Opdrachtgever de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. In het geval de inhoud van schriftelijk tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.
 5. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Opdrachtnemer slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
 6. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.
 7. Opdrachtnemer is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval Opdrachtnemer tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij Opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop zij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien Opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door Opdrachtnemer genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.

C. Offertes, aanbiedingen en duurovereenkomst

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten (in het geval van bijvoorbeeld een schrijffout van 50% naar 500% korting en verschrijvingen in bedragen), waarbij er verwacht wordt van de Opdrachtgever te redeneren naar marktconforme prijzen. Opdrachtgever kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van Opdrachtnemer dat gebaseerd is op door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor het weigeren van opdrachten zonder opgave van redenen.
 4. Een Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt tot stand indien en voor zover Opdrachtnemer een door Opdrachtgever ondertekend contract ontvangt (Overeenkomst van Opdracht) of wanneer de opdracht schriftelijk dan wel per e-mail door Opdrachtnemer aanvaardt wordt.
 5. Aanvullingen of wijzigingen gedurende de looptijd van de Overeenkomst worden zoveel mogelijk schriftelijk of per e-mail bevestigd.
 6. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 7. Opdrachtnemer zal zich te allen tijde inspannen de Overeenkomst naar beste kunnen uit te voeren. De verplichtingen van Opdrachtnemer op basis van de Overeenkomst dragen het karakter van een inspanningsverplichting.
 8. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat Opdrachtgever beoogde en kan hier niet verantwoordelijk voor gesteld worden, zo ook niet voor verwachte financiële of omzet verhogende resultaten.
 9. Opdrachtnemer is gerechtigd bij de uitvoering van Overeenkomsten van Opdrachtgevers derden in te schakelen zoals, maar niet beperkt tot, het bij de Opdrachtnemer contractueel aangesloten netwerk van freelancers. Bij de selectie van derden zal Opdrachtnemer de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en desgewenst de contactgegevens van deze derden met de opdrachtgever delen. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de derden als bedoeld in de vorige zin. Derhalve kunnen deze derden enkel de werkzaamheden uitvoeren na het aanvaarden van deze algemene voorwaarden waardoor zij, jegens de Opdrachtgever een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden, opgesteld door de opdrachtnemer.
 10. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een minimale periode van 12 maanden, tenzij anders vermeld op de overeenkomst van opdracht. Teneinde de voortgang van de opdracht te waarborgen, zal Opdrachtnemer ook na de periode die op de offerte wordt vermeld eventuele van tevoren schriftelijk overeengekomen optimalisatie-werkzaamheden automatisch voortzetten. Indien opdrachtgever de overeenkomst eerder dan overeengekomen wenst te beëindigen dient de opdrachtgever dit 3 maanden van tevoren schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te maken, zodat Opdrachtgever haar werkzaamheden naar volledigheid kan afronden en overdragen.
 11. Het is mogelijk dat de aard van het Product en/of Dienst wijzigt gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Een dergelijke wijziging zal te allen tijde worden afgestemd met Opdrachtgever en na goedkeuring worden uitgevoerd. Afhankelijk van de aard van de wijziging is het ter beoordeling aan Opdrachtnemer of hiertoe een aangepaste offerte en/of overeenkomst van opdracht opgesteld dienen te worden.
 12. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 13. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, waarbij prijzen opgenomen in offertes slechts 1 maand geldig zijn na documentdatum.
 14. Eventuele levertijden worden in principe bij benadering vermeld. Overschrijding van de termijn geeft opdrachtgever nimmer recht op schadevergoeding. Indien de oplevertermijn een fatale termijn betreft dan wordt dit nadrukkelijk in de offerte vermeld dan wel gedurende de overeenkomst in overleg bepaald en opgenomen in de overeenkomt van opdracht.
 15. Opdrachtgever is te allen tijde verplicht om gegevens te verstrekken conform artikel F lid 2 waarbij ook de medewerking van de medewerkers van opdrachtgever noodzakelijk kan zijn bij de planning van workshops of het leveren van inhoudelijke documenten, wachtwoorden, toegang tot online platformen als websites, webshops en social mediakanalen, foto’s of video’s etc.
 16. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 17. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

D. Communicatie

 1. In het geval Opdrachtgever enig digitaal bericht aan Opdrachtnemer heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht de Opdrachtnemer heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.
 2. Totdat Opdrachtgever een adres- dan wel contactgegevenswijziging (lees: telefoon, email, bedrijfsadres) aan Opdrachtnemer heeft bekend gemaakt, mag Opdrachtnemer erop vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de Opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres en telefoonnummer.

E. Inschakeling derden

 1. Het is Opdrachtnemer toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden zullen gemoeide kosten worden doorbelast aan Opdrachtgever. De Opdrachtnemer is verplicht alvorens afname de Opdrachtgever hierover te informeren en schriftelijk akkoord te ontvangen van de Opdrachtgever omtrent deze kosten, waarbij instemming niet op onredelijke gronden mag worden onthouden. Zoals bepaald in artikel C.9 zal Opdrachtnemer bij de selectie van de betreffende derde(n) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
 2. Het is Opdrachtgever toegestaan om de Opdracht te laten uitvoeren door Opdrachtnemer in samenwerking met door Opdrachtgever aangedragen derden (videograven, interne-medewerkers opdrachtgever, externe partijen), waarbij Opdrachtnemer niet op onredelijke wijze de samenwerking mag weigeren.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe partijen zoals omschreven in artikel E.1 en E.2.
 4. Het is Opdrachtgever toegestaan om de Opdracht te laten uitvoeren door Opdrachtnemer in samenwerking met door Opdrachtgever aangedragen derden (videograven, interne-medewerkers opdracOpdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor de aan haar verstrekte Opdracht, ongeacht of deze wordt uitgevoerd door ingeschakelde derden (freelancers), die niet zijn aan te merken als door de Opdrachtgever aangedragen derden, zoals omschreven in artikel E.2. Mits er sprake is van een samenwerking waarbij de betreffende derde partij een eigen contract heeft afgesloten met opdrachtgever.htgever, externe partijen), waarbij Opdrachtnemer niet op onredelijke wijze de samenwerking mag weigeren.

F. Verplichtingen opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal zijn volledige medewerking verlenen bij het uitvoeren van de Overeenkomst en alle benodigde informatie aan de Opdrachtnemer verstrekken.
 2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig, zijnde binnen 1 maanden nadat Opdrachtnemer hierom heeft gevraagd, aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Tevens heeft Opdrachtnemer het recht om bij niet tijdig aanleveren van gegevens:
  2.1 de overeenkomst per direct te beëindigen zonder verdere ingebrekestelling en de tot dan verrichte werkzaamheden te factureren of
  2.2 met opdrachtgever af te spreken dat de benodigde gegevens alsnog binnen 14 dagen worden aangeleverd.
 3. Indien opdrachtgever ook na voormelde 14 dagen niet alle benodigde gegevens aanlevert zal Opdrachtnemer de overeenkomst direct beëindigen zonder verdere ingebrekestelling en zal het totale bedrag zoals vermeld in de offerte in rekening worden gebracht. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schade in welke vorm dan ook door de beëindiging van de overeenkomst. Opdrachtgever kan dan ook geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding, rente, en/of overige vergoedingen van kosten als gevolg van beëindiging van de overeenkomst door Opdrachtnemer.
 4. Indien de uitvoering van de overeenkomst (gedeeltelijk) ten kantore of op een andere locatie van opdrachtgever dient te worden uitgevoerd, zal opdrachtgever aan Opdrachtnemer de benodigde werkruimte en materialen ter beschikking stellen.
 5. Onder de in de leden 1 en 2 bedoelde informatie wordt zeer nadrukkelijk begrepen de informatie als bedoeld in artikel C lid 16.
 6. Opdrachtgever is verplicht te handelen conform de toepasselijke wettelijke bepalingen, de nettiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de Overeenkomst van opdracht en deze algemene voorwaarden.
 7. Opdrachtgever is gehouden op een dusdanige manier gebruik te maken van het opgeleverde/ geadviseerde Product en/of de Dienst dat daardoor de juiste werking van de Software, het computersysteem en/of eventueel gekoppelde websites, webshops en/of social media pagina’s niet wordt belemmerd, dan wel dat daardoor andere opdrachtgevers in het gebruik van het Product en/of de Dienst niet worden belemmerd.
 8. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om aan Opdrachtgever de toegang tot het Product en/of de Dienst of Software te ontzeggen indien Opdrachtgever in strijd handelt met de voorafgaande artikelleden dan wel indien Opdrachtgever niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichtingen als bepaald in artikel J. Opdrachtnemer zal wegens weigering van de toegang tot het Product en/of de Dienst of Software op grond van dit artikel nimmer tot enige schadevergoeding verplicht zijn. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden uit hoofde van dit artikel.

G. Specificaties en ontwikkeling/beheer website, webshop en/of social media account

 1. In geval Opdrachtnemer voor Opdrachtgever een website, webshop en/ of social media account zal ontwerpen/ontwikkelen en /of beheren zullen de specificaties waaraan een dergelijke website, webshop en/of social media pagina dient te voldoen vooraf door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.
 2. De specificaties als bedoeld in lid 1 kunnen onder meer betrekking hebben op de stijl, het aantal te ontwikkelen webpagina’s, webshops en of social media account, de op te nemen tekstbestanden, formulieren, logo’s, foto- en videobeelden, grafische bestanden, geluid codes en/of ander materiaal. Ook dient hierbij te worden gedacht aan de functionele en technische eigenschappen van de website, webshop en/of social media account.
 3. Vooraf zal duidelijk worden afgestemd welke informatie als bedoeld in lid 2 van dit artikel door Opdrachtgever zal worden aangeleverd en welk gedeelde door de opdrachtnemer ontwikkeld zal worden. Het bepaalde in artikel C lid 16 en artikel F lid 2 is nadrukkelijk van toepassing op deze informatie.
 4. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor fouten als gevolg van een onjuist ontwerp of het aanleveren van een verkeerd bestand. Opdrachtnemer is niet gehouden om de ontwerpen en bestanden vooraf te controleren. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door haar aangeleverde informatie.
 5. Opdrachtnemer zal de website, webshop en/of social media account met zorg ontwikkelen en/of beheren zoveel mogelijk met inachtneming van de specificaties als bedoeld in leden 1 en 2 van dit artikel.
 6. De hoeveelheid teksten (inclusief opgenomen links), de opmaak hiervan alsmede afbeeldingen in een tekstblok kunnen door Opdrachtgever zelf worden aangepast. Opdrachtgever is zich er terdege van bewust dat eventuele aanpassing van deze elementen consequenties kan hebben voor de lay-out van de website, webshop en/of social media account en wordt daarom geacht de Opdrachtnemer te informeren wanneer aanpassingen of aanvullingen gemaakt worden, zolang de website, webshop of social media pagina in beheer is van Opdrachtnemer.
 7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de aanpassingen dan wel gevolgen van aanpassingen uitgevoerd door opdrachtgever zonder vooraf toestemming van opdrachtnemer, tijdens zowel als na oplevering van een Opdracht als bijvoorbeeld een website, webshop en op social media accounts.
 8. Opdrachtnemer is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het niet- dan wel niet juist functioneren van softwareprogramma’s als websites, webshops of applicaties waaronder verstaan social media accounts of andere software bestuurde programma’s als managementsystemen.

H. Wijziging & Annulering van de overeenkomst door Opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer behoudt zich onder bepaalde omstandigheden het recht voor de uitvoering van de overeenkomst te onderbreken, op te schorten, verplaatsen en/of te annuleren. Deze omstandigheden dienen buiten de invloedsfeer van Opdrachtnemer te liggen of omstandigheden waarvan Opdrachtnemer bij het sluiten van de overeenkomst niet van op de hoogte was of kon zijn en waardoor Opdrachtnemer tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Opdrachtgever wordt hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Indien mogelijk biedt Opdrachtnemer aan opdrachtgever een alternatief. Indien opdrachtgever hiervan gebruikmaakt worden de kosten niet gerestitueerd.
 2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van de uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtgever zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht.
 3. In geval van annulering van de overeenkomst op basis van het bepaalde in dit artikel heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst kosteloos te annuleren. Opdrachtnemer zal in dit geval aan opdrachtgever een eventueel reeds vooruitbetaald bedrag restitueren. Uiteraard beperkt tot het vooruitbetaalde bedrag dat verband houdt met uitvoering van (het gedeelte van) de overeenkomst dat wordt geannuleerd.

I. Wijziging en annulering van de overeenkomst door opdrachtgever

 1. Annulering van een opdracht waarbij de overeenkomst van opdracht reeds getekend is, is uitsluitend schriftelijk mogelijk. Annulering van een (gedeelte van) een overeenkomst is kosteloos tot 6 weken voor aanvang van de start van de uitvoering van de overeenkomst. Bij annulering vanaf 6 weken voor aanvang van de start van de uitvoering van de overeenkomst worden de volgende bedragen in rekening gebracht;
  - 6 tot 4 weken voor de aanvang: 50% van het tarief dat volgt uit de totstandkoming van de overeenkomst (“overeengekomen tarief”) ;
  - 4 tot 2 weken voor de aanvang: 75% van het overeengekomen tarief;
  - <2 weken voor aanvang van de start van de uitvoering van de overeenkomst: 100% van het overeengekomen tarief.
 2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld op basis van het bepaalde in dit artikel, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Bedoelde wijziging of aanvulling van de overeenkomst geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. Opdrachtnemer is gerechtigd aan opdrachtgever meerkosten in rekening te brengen. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 4. In geval van tussentijdse annulering van de overeenkomst welke is aangegaan voor bepaalde tijd door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op schadevergoeding vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen.
 5. Indien de uitvoering van de opdracht bestaat uit het verzorgen van trainingen c.q. workshops, en de specifieke opdracht dit toelaat, is bij verhindering door een deelnemer, vervanging door een andere deelnemer mogelijk. Dit is te allen tijde ter beoordeling aan Opdrachtnemer. Voor een dergelijke vervanging zijn geen extra kosten verschuldigd.

J. Prijzen/betalingsvoorwaarden

 1. Opdrachtnemer brengt aan opdrachtgever honoraria en/of kosten in rekening voor uitvoering van de Overeenkomst waaronder mede wordt verstaan hosting- en of domeinnaam kosten.
  1.1 Honorering kan plaatsvinden op basis van de door Opdrachtnemer gehanteerde uurtarieven, vermenigvuldigd met het aantal aan een opdracht bestede uren en/of op basis van vooraf vastgestelde bedragen. Naast dit honorarium is Opdrachtnemer gerechtigd kosten in rekening te brengen, zoals onder meer reis- en verblijfkosten en overige, van tevoren met Opdrachtgever besproken kosten.
  1.2 De hostingkosten worden in rekening gebracht vanaf het moment dat de website en/of webshop “live” gaat en door de Opdrachtgever in gebruik genomen wordt.  
  1.3 De domeinnaamkosten worden in rekening gebracht vanaf het moment dat deze door Opdrachtnemer worden aangeschaft. Het moment van aanschaffen wordt in overleg met de Opdrachtgever besloten.
 2. Opdrachtnemer brengt in drie- of tweedelen dan wel eenmalig de kosten in rekening middels het sturen van een factuur. Dit is projectafhankelijk en zal door de Opdrachtnemer te allen tijde voorafgaand gecommuniceerd worden aan Opdrachtgever in de offerte en in de Overeenkomst van Opdracht.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd uitvoering van een overeenkomst afhankelijk te stellen van betaling van een voorschot/ vooraf deelbetaling van opdrachtgever. Opdrachtnemer zal, ingeval van een gevraagd voorschot, slechts werkzaamheden in het kader van de desbetreffende overeenkomst verrichten nadat het voorschot door opdrachtgever is voldaan. Indien het voorschot niet, of althans niet tijdig, is voldaan, is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet uitvoeren van de overeenkomst. Eventueel betaalde voorschotten worden verrekend met een declaratie in het kader van de overeenkomst.
 4. Alle prijzen van Opdrachtnemer zijn uitgedrukt in Euro’s – tenzij anders aangegeven – en exclusief omzetbelasting, exclusief advertentiebudget en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Opdrachtnemer is verplicht de totaalkosten schriftelijk te communiceren met de Opdrachtgever. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Opdrachtgever alle kosten verband houdende met de Producten en/of Diensten.
 5. Tenzij anders is overeengekomen, dienen alle facturen van Opdrachtnemer zonder aftrek, korting, opschorting of verrekening betaald te worden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 6. Indien sprake is van een Overeenkomst van Opdracht met een door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, is Opdrachtnemer elk jaar, voor het eerst per 1 januari ná het jaar van aangaan van de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, gerechtigd om het uurtarief te indexeren op basis van prijsindexcijfers (de dienstenprijsindex) zoals die door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) worden vastgesteld en gepubliceerd. Opdrachtnemer zal door middel van een schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een termijn van 1 (één) maand de Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met door Opdrachtnemer kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen per de datum van inwerkingtreding van de wijziging.
 7. De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op de dag dat de Overeenkomst tot stand komt. Betaling geschiedt afhankelijk van de duur en aard van de Overeenkomst volgens een met Opdrachtgever overeen te komen verdeling vooraf, bij aanvang, gedurende en bij voltooiing van het Product en/of de Dienst dan wel door middel van periodiek vervallende bedragen.
 8. Indien betaling van het Product en/of de Dienst geschiedt door middel van periodiek vervallende bedragen, dan zijn deze bedragen maandelijks per vooruitbetaling verschuldigd (per automatische incasso of factuur). In geval van automatische incasso dient Opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op haar rekening.
 9. Bij overschrijding van de betalingstermijn (in het geval van automatische incasso vanaf het moment dat de periodiek verschuldigde vergoeding niet kan worden geïncasseerd) is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Alle te maken invorderingskosten zijn voor rekening van de nalatige Opdrachtgever.
 10. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten dan wel te annuleren, indien Opdrachtgever niet aan al haar verplichtingen voldoet dan wel indien na het sluiten van de Overeenkomst te harer kennis gekomen omstandigheden, Opdrachtnemer goede grond te geven te vrezen dat Opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen.
 11. Voor het maken van voorstellen en offertes berekent Opdrachtnemer geen kosten tenzij voor de opstelling ervan specifiek onderzoek noodzakelijk is. In dat geval wordt vooraf een opgave gegeven van deze werkzaamheden en de daarmee gepaard gaande kosten die in rekening gebracht worden. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat, door ten tijde van de totstandkoming van de opdracht nog onbekende factoren, het honorarium de kostenraming te boven gaat, zal Opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder goedkeuring vooraf van de Opdrachtgever, de kostenraming met maximaal 10% mogen overschrijden. Dit percentage zal niet worden overschreden zonder nader overleg met de opdrachtgever, waarbij tot een eventuele herziening van de kostenraming of van de werkzaamheden kan worden besloten.
 12. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van Opdrachtgever wordt uitgesproken, zullen de verplichtingen van Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
 13. Opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor de voldoening van de openstaande vorderingen, ook wanneer Opdrachtgever te kennen heeft gegeven de Overeenkomst ten behoeve van een derde te hebben gegeven.

K. Leveringstermijnen/ Aflevering

 1. Opdrachtnemer zal het Product en/of de Dienst aan Opdrachtgever afleveren op de overeengekomen wijze. Op het moment dat Opdrachtnemer aangeeft dat de werkzaamheden zijn voltooid, dan wel voor beide partijen redelijkerwijs kenbaar is dat de werkzaamheden zijn voltooid, wordt het Product en/of de Dienst als opgeleverd beschouwd. Indien het desbetreffende Product een website of webshop betreft wordt het product als opgeleverd beschouwd op het moment dat de website of webshop gebruiksklaar is. Onder gebruiksklaar wordt verstaan het moment dat de Opdrachtgever de website en/of webshop dan wel zelf kan gaan vullen, dan wel na akkoord op de inhoud van de website welke door de Opdrachtnemer is gevuld, maar altijd voor de livegang van de website en/of webshop.
 2. De in offertes, opdrachtbevestigingen en Overeenkomsten genoemde leveringstermijnen zijn bij benadering, en derhalve niet fataal, en binden Opdrachtnemer niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is overeengekomen. Het verzuim van Opdrachtnemer treedt niet eerder in dan nadat de Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij hij Opdrachtnemer een redelijke termijn geeft de overeenkomst alsnog na te komen, en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 3. De leveringstermijnen vangen pas aan ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, of indien later bij ontvangst van alle noodzakelijke materialen als bedoeld in artikel C lid 16 en artikel F lid 2, of indien later bij ontvangst van het bedongen voorschot of ondertekende Overeenkomst van Opdracht document.
 4. Overschrijding van een leveringstermijn geeft geen aanspraak op schadevergoeding, tenzij er sprake is van grove toerekenbare tekortkoming in de nakoming aan de zijde van Opdrachtnemer. In dit geval dient er sprake te zijn van overschrijding van een fatale termijn, zoals omschreven in artikel C, lid 15, die uitdrukkelijk als zodanig schriftelijk vooraf is overeengekomen. Alsdan kan door Opdrachtgever slechts aanspraak worden gemaakt op vergoeding van de bedragen zoals vermeld in artikel J. Een vergoeding bestaande uit wettelijke rente en/of vertragingsrente, dan wel een vergoeding wegens winstderving en/of vervolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten.

L. Meerwerk

 1. Indien Opdrachtnemer op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer. Van meerwerk is eveneens sprake indien een ontwerp of specificaties worden uitgebreid of gewijzigd. Opdrachtnemer is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en zij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en Opdrachtnemer, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst.
 3. Voor zover voor de Overeenkomst een vaste prijs is afgesproken, zal Opdrachtnemer aan Opdrachtgever desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

M. Garantie

 1. Opdrachtnemer zal zich jegens Opdrachtgever inspannen om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de Producten en/of Diensten zo groot mogelijk te laten zijn en zal haar taak als adviseur hierin serieus nemen. Opdrachtnemer garandeert niet dat de Producten en/of Diensten geschikt zijn voor het door Opdrachtgever beoogde gebruik of doel, noch dat de Producten en/of Diensten zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zullen werken. Kortom; er kan geen resultaatverplichting gegeven worden.
 2. Opdrachtnemer zal zich naar beste vermogen inspannen aan haar toerekenbare fouten en/of gebreken en/of nalatigheden in de weergave van de inhoud dan wel de technische werking van de Producten en/of Diensten binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen 1 (één) maand na levering middels gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Opdrachtnemer zijn gemeld. Indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Opdrachtgever of van andere niet aan Opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken dan zullen de kosten voor herstel volgens de gebruikelijk tarieven van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening kunnen worden gebracht. Indien de Opdrachtgever niet tijdig reclameert, vloeit er voor Opdrachtnemer geen enkele verplichting aan Opdrachtgever voort.
 3. Na oplevering van de werkzaamheden dient de Opdrachtgever direct te onderzoeken of Opdrachtnemer de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 4. Indien de oplevering van een Opdracht door Opdrachtnemer een website of webshop bevat, heeft de Opdrachtgever recht op één (1) jaar garantie op de foutloze en optimale werkzaamheid van de website of webshop en alle geïnstalleerde software hierop zoals bij oplevering is ingesteld, in geval de website niet een onderhoud- en hostingspakket heeft afgenomen bij de Opdrachtnemer.
 5. Opdrachtnemer staat er niet voor in dat de Producten goed werken in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van programmatuur en software van de Opdrachtgever. Opdrachtnemer staat er evenmin voor in dat de Producten goed werken in samenhang met alle soorten apparatuur van de Opdrachtgever.
 6. Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens mits bewezen kan worden dat dit door toedoen van Opdrachtnemer is ontstaan.
 7. Opdrachtnemer heeft geen verplichting tot herstel voor fouten of gebreken die na afloop van de in lid 4 van dit artikel bedoelde garantieperiode van één (1) jaar zijn gemeld, tenzij tussen Partijen een aparte overeenkomst is afgesloten waarin een dergelijke bepaling nadrukkelijk is opgenomen.
 8. Niet nakoming door Opdrachtgever van één of meer van zijn verplichtingen, zoals omschreven in artikel F en J en met name artikel J lid 5, ontheft Opdrachtnemer van al haar garantieverplichtingen.

N. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden aangemerkt, als zij als zodanig door Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden aangeduid.
 2. Hierbij is Opdrachtnemer vrij om, ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden zoals overeengekomen in de Overeenkomst, informatie te delen met derde partijen die middels een Overeenkomst van Opdracht werkzaamheden uitvoert namens Opdrachtnemer, waarbij Opdrachtnemer de verplichting draagt de geheimhoudingsplicht in dit contract vast te leggen.
 3. In geval van overtreding van het in lid 1 van dit artikel bepaalde, zijn partijen evenredig aan elkaar een boete verschuldigd van € 2.500,- per overtreding.
 4. Behoudens met toestemming van Opdrachtgever is Opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze werd verkregen en zoals beschreven in de Overeenkomst. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer voor zichzelf in een administratieve, civiele, of strafprocedure optreedt waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de naam en/of het logo van Opdrachtgever te gebruiken als referentie en als zodanig openbaar te maken, ook na beëindiging en/of ontbinding van de overeenkomst, mits vooraf door Opdrachtgever schriftelijk een verzoek is ingediend dit niet te doen.
 6. Opdrachtgever kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van Opdrachtnemer zijn opgeslagen.
 7. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende eventueel te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld, stipt in acht zijn en zullen worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer alle ter zake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die jegens Opdrachtnemer mochten worden ingesteld wegens schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of wettelijke bewaartermijnen.
 9. Opdrachtnemer spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens en gegevens zoals bedoeld in dit artikel te beveiligen tegen verlies, vernietiging, beschadiging of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen voorzien in, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.
 10. Alhoewel Opdrachtnemer zich zal inspannen om de gegevens veilig te stellen conform dit artikel is zij niet aansprakelijk voor schade die op basis hiervan eventueel zou ontstaan.
 11. Indien Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de opdracht gebruikmaakt van door Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens van derden, zoals bijvoorbeeld e-mailadressen, telefoonnummers en andere data, verklaart Opdrachtgever door verstrekking van de opdracht aan Opdrachtnemer dat er door deze derden overeenkomstig toepasselijke wet –en regelgeving toestemming aan Opdrachtgever is gegeven om deze gegevens te bewerken en/of in te zetten voor commerciële doeleinden (van derden) en wel in zodanige mate dat Opdrachtnemer op rechtmatige wijze van deze gegevens gebruik kan maken c.q. deze kan bewerken in het kader van haar bedrijfsactiviteiten. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die jegens Opdrachtnemer mochten worden ingesteld wegens onrechtmatig gebruik c.q. bewerking, in de breedste zin des woord, van door Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens van derden.
 12. Voor zover in het kader van de Overeenkomst door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gebruikersnamen en/of wachtwoorden worden verstrekt, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor deze gebruikersnamen en/of wachtwoorden en volledig aansprakelijk voor eventueel misbruik dat van de gebruikersnamen en wachtwoorden wordt gemaakt, tenzij zulk misbruik het gevolg is van opzet of nalatigheid aan de zijde van Opdrachtnemer.
 13. Voor zover in het kader van de Overeenkomst door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gebruikersnamen en/of wachtwoorden worden verstrekt, is het de Opdrachtnemer zonder toestemming van Opdrachtgever verboden deze gebruikersnamen en/of wachtwoorden aan derden te verstrekken, mits hier van tevoren toestemming voor is gegeven. Opdrachtnemer zal zich inspannen en de nodige maatregelen treffen om zorgvuldig en veilig met de verstrekte gebruikersnamen en/of wachtwoorden om te gaan.

O. (Intellectuele) Eigendomsrechten

 1. Het eigendom van het uit hoofde van de Opdracht tot stand gekomen werk rust bij Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever verkrijgt een exclusief gebruikrecht na volledige betaling van de Vergoeding en de gemaakte kosten.
 3. Opdrachtgever garandeert Opdrachtnemer, dat door de nakoming van de Overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van Opdrachtgever ontvangen toeleveringsmateriaal als bedoeld in artikel F lid 2, alsmede het door Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever samengestelde materiaal, geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, zoals maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken van derden wegens vermeende inbreuk op hun rechten.
 4. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Opdrachtnemer bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de Overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Opdrachtnemer door de nakoming van de Overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
 5. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Producten, Diensten en/of Software berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het intellectueel eigendom in overeenstemming met het beoogde gebruik voor de duur van de Overeenkomst, tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst.
 6. Indien Opdrachtnemer accounts aanmaakt bij online software tools namens Opdrachtgever, waaronder maar niet beperkt tot Google accounts en social media accounts, zijn deze accounts eigendom van Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zelf de verplichting om betalingen na te komen voor voormelde accounts en de beveiliging van deze software en vrijwaart Opdrachtnemer voor betaling hiervan.
 7. Opdrachtgever onthoudt zich het recht van het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of verspreiden van de Producten, Diensten en/of Software en de daarbij behorende andere materialen.
 8. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit de Producten, Diensten en/of Software te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Software.
 9. Het is Opdrachtnemer toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Producten, Diensten en/of Software. Indien Opdrachtnemer door middel van technische bescherming de genoemde onderdelen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 10. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten/werken voortkomend uit de geest welke hij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkelt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van Opdrachtgever, voor zover deze rechten uit de wet voortvloeien.
 11. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten/werken, waaronder advertentiecampagnes, mede begrepen werkwijzen, adviezen, modellen en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin van het woord, direct dan wel indirect te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren, tenzij deze producten/werken, uitdrukkelijk (en schriftelijk vastgelegd) voor verveelvoudiging, openbaarmaking en/of exploitatie zijn bedoeld. Openbaarmaking kan derhalve uitsluitend en alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

P. Opzegging

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst met Opdrachtgever zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden indien:
  - Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
  -Het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd;
  - Aan Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
  - Opdrachtgever overgaat tot staking of liquidatie van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, of indien hiertoe een besluit wordt genomen;
  - Op tenminste een aanmerkelijk deel van het vermogen van Opdrachtgever beslag is gelegd;
  - Opdrachtgever ook na schriftelijke aanmaning stellende een redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn (betalings-)verplichtingen jegens Opdrachtnemer te voldoen;
  - Opdrachtgever anderszins niet in staat moet worden geacht aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer te voldoen.
 2. Onverminderd het bepaalde in dit artikel heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
  - Opdrachtgever oneigenlijk gebruikt maakt van internet;
  - Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
  - Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met algemeen aanvaarde normen en waarden;
  - Opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, seksuele voorkeur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.
  - Opdrachtgever anderszins handelt op een wijze die onverenigbaar is met de normen en waarden van Opdrachtnemer, zulks ter beoordeling van Opdrachtnemer.
 3. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
 4. Opzegging ontslaat Opdrachtgever niet van zijn (betalings-)verplichtingen jegens opdrachtnemer.
 5. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever waardoor Opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald, is dat Opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel declaraties heeft voldaan.
 6. Bepalingen van deze Overeenkomst waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

Q. Zekerheidsstelling

 1. Tot zekerheid van betaling van al hetgeen de Opdrachtgever op enig moment verschuldigd is aan de Opdrachtnemer, is de Opdrachtgever op eerste verzoek van de Opdrachtnemer gehouden om zekerheid te stellen c.q. om medewerking aan de overdracht van vorderingen te verlenen, een en ander naar keuze van de Opdrachtnemer, ten behoeve van het uitvoeren van de overeengekomen Opdracht.

R. Bezwaar

 1. Alle bezwaren ter zake van de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever bezwaar heeft, dan wel binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt door Opdrachtgever. Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt Opdrachtgever geacht de verrichte werkzaamheden en/of facturen te hebben geaccepteerd.
 2. Bezwaren als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 3. Ingeval van een terecht uitgebracht bezwaar heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte tarief, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Overeenkomst tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaald tarief.

S. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade zoals maar niet beperkt tot winstderving of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Opdrachtnemer.
 3. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreeks gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkomingen in de uitvoering van de werkzaamheden. Opdrachtnemer verplicht zich om zich te verzekeren en verzekerd te houden tegen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig uitvoeren van opdrachten.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de aanpassingen dan wel gevolgen van aanpassingen aan De Opdracht, uitgevoerd door Opdrachtgever zonder vooraf toestemming van Opdrachtnemer, tijdens zowel als na oplevering van een Opdracht als bijvoorbeeld een website, webshop en op social mediakanalen.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat door een beperking in werkzaamheden, het niet kunnen uitvoeren van de Overeenkomst dan wel beperkt tot tijdelijk geen toegang tot benodigde programma’s en accounts met als gevolg het gedwongen stopzetten van (betaalde) campagnes door een Cyber-crime incident. De rechthebbende beheerder van het betreffende account zal t.a.t. de Opdrachtgever zijn en deze wordt geacht een cyberverzekering aan te schaffen. De Opdrachtnemer zal indien een dergelijke situatie zich voordoet de werkzaamheden pauzeren totdat de werkzaamheden hervat kunnen worden.
 6. De aansprakelijkheid voor de vergoeding van geleden schade is beperkt tot het bedrag dat op grond van de door de in lid 3 bedoelde verzekering daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Indien om welke reden dan ook buiten schuld of toedoen van Opdrachtnemer, geen uitkering krachtens de in lid 3 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot in geen enkel geval meer dan eenmalig het offertebedrag/ honorarium zoals vermeld in artikel C. De vorige volzin is niet van toepassing bij Overeenkomsten die een langere doorlooptijd hebben dan een half jaar; voor deze Overeenkomsten geldt een aansprakelijkheid naar redelijkheid en tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste 6 maanden.
 7. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

T. Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt mede begrepen de omstandigheid dat Opdrachtnemer door een tekortkoming van derden die bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken, niet in staat is haar verplichtingen (tijdig) na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval ook verstaan: oorlogs(gevaar), rellen, werkstakingen, molest, brand, ongevallen, ziekte, waterschade, overstromingen, atmosferische omstandigheden, langdurig uitval van elektriciteit, aanpassingen of onderhoud aan het netwerk van telecommunicatie en/of elektriciteitsnetwerken van anderen, kabelbreuken, storingen in apparatuur en communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen of verhindering of weigering van nakoming door leveranciers van wie Opdrachtnemer bij de uitvoering van haar Producten en/of Diensten afhankelijk is.
 2. Wanneer een overmacht situatie langer dan 30 (dertig) dagen heeft geduurd, heeft Opdrachtnemer het recht om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht situatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

U. Diversen

 1. Wanneer een bepaling van deze algemene voorwaarden door een gerechtelijke instantie wordt vernietigd, nietig wordt verklaard of haar gelding wordt ontzegd, zal dit geen effect hebben op de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden. In voornoemd geval zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij het doel en de strekking van de nietige, vernietigde bepaling dan wel bij de bepaling waaraan de gelding werd ontzegd.
 2. Opdrachtnemer kan haar rechten en verplichtingen voortvloeiend uit een Overeenkomst overdragen aan een andere rechtspersoon bij overgang van (een deel van) haar onderneming. Opdrachtgever kan de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit een Overeenkomst en/of algemene voorwaarden niet zonder toestemming van Opdrachtnemer aan een derde overdragen. Opdrachtnemer zal haar toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.
 3. Bepalingen uit de algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst die naar hun aard bedoeld zijn stand te houden na het einde van de Overeenkomst, zullen van toepassing blijven.
 4. De algemene voorwaarden worden kosteloos aan Opdrachtgever verstrekt door Opdrachtnemer.

V. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, worden onderworpen aan het oordeel van de rechter in het arrondissement waar Opdrachtnemer is gevestigd, tenzij de wet dwingend een andere rechter bevoegd verklaart.